Uzyskaliśmy Decyzję o pozwoleniu na budowę budynku produkcyjnego z zapleczem biurowo-socjalnym i rozbudowę budynków istniejących wraz z budową zjazdu i niezbędnego uzbrojenia terenu, zlokalizowanego w Łomży - ETAP I.

 

 

 

Postępowanie administracyjne wymagało od nas:

  • przygotowania wniosku i uzyskania zgody Ministra Infrastruktury na odstępstwo od warunków technicznych w zakresie lokalizacji budynku (budowa w ostrej granicy z budowlaną działką sąsiednią , wymuszona kształtem działki i specyfiką projektowanej funkcji)
  • uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  • uzyskania Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zezwalającej na zabudowę w ostrej granicy
  • przygotowania wniosku i uzyskania zgody Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Okręgowego Inspektora Pracy na wykonanie pomieszczeń stałej pracy bez dostępu do światła dziennego
  • uzgodnienia z właścicielem insfrastruktury sposobu zabezpieczenia sieci średniego napięcia, istniejącej w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego obiektu
  • uzgodnienia sposobu przebudowy istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, kolidującej z przewidywaną zabudową

Decyzja stała się ostateczna po upływie ustawowego terminu.

 

http://www.edpol.net.pl/pl/