Na prośbę grupy mieszkańców, zaniepokojonych powstającą w ich okolicy inwestycją, wykonaliśmy analizę zacieniania istniejących nieruchomości przez projektowaną zabudowę.

 

 

Niestety, z analizy wynika, że Obszar Odziaływania (realizowanego już) Obiektu, obejmuje znaczną ilośc sąsiednich nieruchomości, ze względu na ograniczenia w zagospodarowaniu tych działek, związane właśnie z zacienianiem (§60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać bydunki I ich usytuowanie). 

 

W postępowaniu administracyujnym nie uwzględniono tej okoliczności, odmówiono uznania za stronę i udzielono pozwolenia na budowę bez udziału właścicieli zacienianych działek.

 

Dodatkowo, audyt dokumentów, zgromadzonych w sprawie wykazał nonszalancję organu administracji architektoniczno-budowlanej, który ustalając warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla tej inwestycji zapisał w analizie urbanistycznej nieprawdziwe (zawyżone) wysokości istniejącej zabudowy, co stanowi podstawę do wznowienia postępowania w trybie art. 145 par. 1 ust. 1 KPA i późniejszego stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę.

 


 

Ze względu na toczące się już postępowanie odwoławcze (SKO oraz Wojewoda odmówili wznowienia postępowania, wskazując na brak konkretnej podstawy prawnej), wnioskiem do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego uzupełniono materiał dowodowy o powyższe wnioski.